O Montessori

Praktický život

Dítě si osvojuje základní dovednosti praktického života.
Péče o sebe (oblékání - procvičování rázného zapínání, česání se, mytí rukou,...)
Péče o prostředí (zametání, utírání povrchů, starost o květiny, zvířátko, prostírání stolu, přelévání, přesypání, třídění,...)

Smyslový život

Dítě se učí prostřednictvím všech smyslů. Pomůcky pro zjemňování sluchových, zrakových, čichových, chuťových a hmatových vjemů poskytují základ pro budoucí abstraktní učení se.

Dítě si prostřednictvím konkrétně mluvící pomůcky zaznamenává do své buněčné paměti přesné jasné matematické informace /jednotka, stovka, čtverec, koule, metr, centimetr,...
U dětí v mladším věku pracujeme zejména s předmatematickými představami, které se dále rozvíjí.

Jazyk a jazyková výchova

Umění

Možnost hudebního, výtvarného, hereckého vyjadřování v souladu se svou volbou.

Kosmická výchova (biologie, botanika,zoologie, fyzika, chemie,zeměpis)

Zvláštní postavení ve výchově a vzdělávání zaujímá tzv. Kosmická výchova. Jejím smyslem je poskytovat dětem povědomí o vzájemných vazbách člověka a přírodního prostředí a přispívat s vytváření zodpovědnosti každého jedince. Člověk je přirozenou součástí kosmu. Všechny věci v kosmu, v přírodě i v našem okolním světě existují ve vzájemných závislostech. Nic se neděje beze smyslu, nýbrž vše podléhá určitým zákonům. Ani člověk nemá právo tyto zákony porušovat, ale má se chovat jako součást celku.

V předškolním věku mají děti možnost poznatky o přírodě a životě v ní získávat tím, že provádějí praktické pokusy v těchto oborech. Například sledují jaký vliv má nedostatek kyslíku na hoření svíčky nebo jak se mění skupenství vody. Pozorují vliv nedostatku či nadbytku vláhy a světla na růst rostlin, pečují o rostliny, chovají zvířátka.

Praktické poznávání činností na zahradě, v přírodě. Biologické a botanické oblasti se představují dětem věrohodnotnými obrazy s přesným jazykových doprovodem. Výchova k míru je součástí kosmické výchovy. V užším slova smyslu jde o to, zabránit vzniku konfliktů mezi dospělým a dítětem. V širším slova smyslu si Marie Montessori přála, aby žili lidé na celém světě v míru, přátelství a porozumění.